• Ngày:14 Tháng Một 2023
  • Tác giả:admin

Văn phòng làm việc

Dự án: Văn phòng làm việc

Năm hoàn thành: 2021

Đơn vị thi công: Betonlab

Hạng mục thi công: Sàn terrazzo, sàn bê tông mài, đồ bê tông trang trí, …

avt
avt
avt
avt
avt
avt
avt
avt
avt
avt
avt
avt
avt
avt
avt
avt
avt
avt
avt